Swedish partner

Sweden

e-Society

e-Society
e-Samhällsutveckling

 

Adobe Connect kan användas i många olika branscher som myndigheter, kommuner, ideella institutioner, skolor, sjukhus, företag, kulturella och miljömässiga föreningar och andra sammanslutningar.

Systemet stärker samarbete och ger en innovativ och modern kommunikationsplattform för e-samhället och digital samhällsutveckling. 

Med Adobe Connect, kan vi erbjuda digitala miljöer där människor kan samarbeta i realtid oavsett var de befinner sig. Att arbeta geografiskt oberoende tillsammans ”ansikte mot ansikte” lägger grunden till en ny organisationsmodell byggd på samtidig aktivitet och ömsesidig anpassning. I denna, digitala realtidsbaserade arkitektur, kan individer och grupper träffas och interagera på ett nytt sätt, ansikte mot ansikte på nätet där alla är aktiva och medskapare. Med detta som grund kan serviceorganisationer öka sin tillgänglighet, till nya tjänster produktivitet, resultatorientering, innovation, etc. 

Samtidig aktivitet och ömsesidig anpassning handlar mycket om energi och skalfördelar. Traditionellt har hierarkiska strukturen varit den ledande organisationsmodellen med kontroll och bestämmande hos en mindre ledning. Denna modell har sedan länge spelat ut sin roll men de många organisationer håller kvar vid den då man inte har verktygen eller kunskapen att bygga det nya. Ska vi lyckas bli konkurrenskraftiga måste vi skapa förutsättningar så att alla individer i organisationen kan bidra till utvecklingen. Samverkan både inom och utanför organisationer är helt avgörande och för att detta ska fungera måste man vara öppen för att samarbeta med varandra på lika villkor. Självklart måste processer och rutiner definieras och följas men stort ansvar läggs på individer och teamet för att löpande förbättra utfallet.

Lyckas man samla energin samtidigt hos många individer för att uppnå ett mål ökar hastigheten och konkurrenskraften dramatiskt. En annan effekt när man bygger på samtidig aktivitet och ömsesidig anpassning är att man kan få mycket stora skalfördelar då olika individer från olika organisationer kan samverka i gemensamma processer (inte som beställare/underleverantör utan på samma nivå) mot kund/medborgare.  Detta innebär då t ex att innehållsleverantörer kan fokusera på att sälja sina tjänster tillkund och låta en partner ta hand om basstrukturen i företaget. Man slipper hela investeringen och kan istället betala för utnyttjandegraden. Detta gör att många mindre innehållsleverantörer kan starta upp innehållsproduktion på ett snabbt, enkelt och billigt sätt.

Individer från olika organisationer kan bilda en helhet och leveransprocess. Alla har sin tydliga roll i helheten. En annan viktig faktor är att alla organisationer från början har sin egen basverksamhet och affärsidé samt sin egen kundstock som man i övrigt arbetar med. Därmed belastar man inte varandra utan kan fokusera på leverans i kundprocessen där man sedan hittar olika sätt att inkomstdela. För att detta ska fungera utan friktion måste alla dela synen med samtidig aktivitet och ömsesidig anpassning.

Med detta synsätt kan vi nu bygga helt nya former av service gällande skolan, vården, näringslivet på ett mycket kostnadseffektivt sätt och därigenom skapa både ökad produktivitet och innovationskraft.

 

Våra tjänster  Adobe Connect Meetings.